การทำกายภาพบำบัดสำหรับอาการปวดหลังปวดข้อต่างๆ

รายการ จำนวน ราคา
ประคบความร้อน(Cold pack) 1 80.-
ประคบความร้อน(Hot pack) 1 150.-
การบำบัดด้วยอัลตราซาวน์(Ulthasound) 1 150.-
การบำบัดด้วยอัลตราซาวน์ร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า(Combind Ulthasound and Electrical stimulation) 1 220.-
การบำบัดด้วยเลเซอร์(Laser Therapy) 1 200.-
การบำบัดด้วยชอร์ฟเวฟ(Shot wave) 1 200.-
การดึงคอ/หลังด้วยเครื่องดึง (Traction) 1 300.-
การบำบัดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical stimulation ) 1 150.-
การบำบัดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิด TENs(Trancutaneous electrical nerve stimulation) 1 150.-
การ ดัด ดึง ขยับเคลื่อนข้อต่อ (Joint mobilization) 1 180.-
การนวดเพื่อการรักษา (Massage)/ยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) 1 200.-
การออกกำลังกายเพื่อการรักษา(Therapeutic Exercise) 1 150.-
การให้ความรู้โปรแกรมบำบัดด้วยตนเอง (Home program) 1 200.-

กายภาพบาบัด (Physical therapy )

คือวิชาชีพทางการแพทย์ที่ทาหน้าที่ดูแบผู้ที่มีภาวะของโรคหือมี การเคลื่อนไหวที่ไม่ ปกติโดยจะทาการตรวปกติโดยจะทาการตรวจประเมิน วินิจฉัย บาบดั และรักษารวมทั้งป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ของร่างกายด้วยวิธีและเครื่องมือทางกายภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมสขุภาพร่างกายและจิตใจ

ปัจจุบันแบ่งงานกายภาพออกเป็นด้านหลักใหญ่ๆได้แก่
1. ด้านระบบกระดูกและกล้ามเนือ้เชน่ ผ้ปู่วยที่มีปัญหา ข้อติดมีการปวดท่ีมีสาเหตุต่างๆ
2. ด้านระบบประสาท เช่น ผู้ป่วยอัมพาต หลอดเลือด สมอง
3. ด้านระบบทรวงอก หลอดเลือดและหัวใจเช่น ผู้ป่วย โรคปอดที่มีเสมหะคั่ง ค้าง ผู้ป่วย โรคหัวใจ รวมถึง ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
ข้อห้าม ข้อควรระวัง ในการทำกายภาพ
1. มีไข้สูง
2. บริเวณที่มีกระดูกแตกหักร้าวยังไม่ติดดี
3. บริเวณที่มีแผลเปิด
4. โรคติดตอ่ ในระยะแพร่เชื้อ
5. กระดูกพรุนรุนแรง
6. โรคผิวหนังท่ีสามารถติดต่อได้


copyright © 2018 www.amazewellnesscenter.com All Rights Reserved